الگوی قلاب بافی جاسوزنی حلزون
قلاب باقی

الگوی قلاب بافی جاسوزنی حلزون

الگوی قلاب بافی جاسوزنی حلزون

وسایل مورد نیاز:

 • کاموا
 • قلاب سایز mm 2.00
 • 2 تا مرواید سیاه برای چشم
 • الیاف برای پر کردن
 • تعدادی مهره و دکمه برای تزئین
 • قیچی و سوزن خیاطی

 

 

سر و بدن:

یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج1: شش پایه کوتاه در حلقه میزنید و جمع می‌کنید.(6 پایه دارید)

رج2: دو پایه کوتاه در هرپایه میزنید.(12 پایه دارید)

رج3: (یک پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (18 پایه دارید)

رج4: (دو پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (24 پایه دارید)

رج5: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج6: (سه پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (30 پایه دارید)

رج7: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(30 پایه دارید)

رج8: (چهار پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (36 پایه دارید)

رج9: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج10: پنج پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (42 پایه دارید)

رج11-14: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(42 پایه دارید)

رج15: (پنج پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (36 پایه دارید)

رج16: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(36 پایه دارید)

رج17: (چهار پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (30 پایه دارید)

رج18: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(30 پایه دارید)

رج19: (سه پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (24 پایه دارید)

رج20: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج21: (ده پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 2 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (22 پایه دارید)

سر را کمی با الیاف پر کنید و ادامه بدن را ببافید.

رج22-34: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(22 پایه دارید)

رج35: (ده پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 2 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (24 پایه دارید)

رج36: (هفت پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 3 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (27 پایه دارید)

رج37-39: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(27 پایه دارید)

رج40: (هشت پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 3 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (30 پایه دارید)

رج41-44: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(30 پایه دارید)

رج45: (سه پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (24 پایه دارید)

رج46-47: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج48: (چهار پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 4 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (20 پایه دارید)

رج49-50: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(20 پایه دارید)

رج51: (سه پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 4 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (16 پایه دارید)

رج52-53: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(16 پایه دارید)

رج54: (دو پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 4 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (12 پایه دارید)

رج55-57: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(12 پایه دارید)

رج58: (پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 4 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (8 پایه دارید)

رج59-60: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(8 پایه دارید)

رج61: (دو پایه را یکی کنید) 4 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (4 پایه دارید)

دهانه کار را ببندید.

 

 

 

شاخک‌ها(2 تا):

یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج1: شش پایه کوتاه در حلقه میزنید و جمع می‌کنید.(6 پایه دارید)

رج2: دو پایه کوتاه در هرپایه میزنید.(12 پایه دارید)

رج3-4: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(12 پایه دارید)

رج5: (دو پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (6 پایه دارید)

رج6-8: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(6 پایه دارید)

انتهای کار را ببندید و یک نخ بلند برای دوخت باقی گذارید

پوسته:

یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج1: شش پایه کوتاه در حلقه میزنید و جمع می‌کنید.(6 پایه دارید)

رج2: دو پایه کوتاه در هرپایه میزنید.(12 پایه دارید)

رج3: (یک پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (18 پایه دارید)

رنگ را هر دو رج تغییر دهید.

رج4: (دو پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (24 پایه دارید)

رج5: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج6: (سه پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (30 پایه دارید)

رج7: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(30 پایه دارید)

رج8: (چهار پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (36 پایه دارید)

رج9: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(24 پایه دارید)

رج10: پنج پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (42 پایه دارید)

رج11: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(42 پایه دارید)

رج12: (شش پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (48 پایه دارید)

 

رج13: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(48 پایه دارید)

رج14: (هفت پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک پایه) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (54 پایه دارید)

رج15-17: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(54 پایه دارید)

رج18: (هفت پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (48 پایه دارید)

رج19: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(48 پایه دارید)

رج20: (شش پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (42 پایه دارید)

رج21: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(42 پایه دارید)

رج22: (پنج پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (36 پایه دارید)

رج23: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(36 پایه دارید)

رج24: (چهار پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (30 پایه دارید)

رج25: در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.(30 پایه دارید)

با الیاف داخل آن را پر کنید.

رج26: (دو پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (18 پایه دارید)

رج27: (پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (12 پایه دارید)

رج28: (دو پایه را یکی کنید) 6 بار تکرار ‌کنید تا آخر رج. (6 پایه دارید)

دهانه کار را ببندید.

 

 

گل:

یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج1: ده پایه کوتاه در حلقه میزنید و جمع می‌کنید.(10 پایه دارید)

رج2: (بافت نامرئی و در همان پایه یک پایه متوسط بزنید + پایه دوبل + پایه متوسط) 5 بار تکرار کنید تا آخر رج.

انتهای کار را کور کنید و یک نخ بلند برای دوخت باقی گذارید.

 

 

نحوه وصل کردن اجزا به یکدیگر:

 1. شاخک‌ها را روی سر، بین رج 5 و 6 وصل کنید.
 2. چشم‌ها را بین رج 8 و 9 و نزدیک به یکدیگر وصل کنید.
 3. پوسته را روی قسمت پهن بدن وصل کنید. بدن را در رج 17-19 خم کنید و سر را به پوسته وصل کنید.
 4. گل را با یک دکمه نزدیک به یکی از شاخک ها وصل کنید و پوسته را با مهره و دکمه تزئین کنید.

 

 

 

 

 

دیگر آموزش های ما 

آموزش اولی قلاب بافی 

آموزش کیف مکرومه مدل لوزی برجسته

پکیج آموزش کیف دوشی باتبله دوتکه

 

 • اشتراک

صفحه اصلی وبلاگ آموزش ها بارگزاری دوره حساب من