آموزش انواع گردبافی
بافتنی

آموزش انواع گردبافی

آموزش انواع گردبافی

آموزش پایه کوتاه:

#توضیحات_گردبافی_با_پایه_کوتاه 👇👇👇

برای گردبافی یا بافت دایره ابتدا 3 تا زنجیره انداخته و به اولین زنجیره بست می زنیم و بافت را روی این حلقه ایجاد شده ادامه می دهیم.

راه دیگر برای ایجاد حلقه استفاده از حلقه جادویی است.

بعد از ایجاد حلقه کار بافت یکسان است.

رج 1-  روی حلقه جادویی 6 پایه کوتاه می بافیم. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 6 دانه  خواهیم داشت.

رج 2- روی هر دانه دو پایه کوتاه می بافیم. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 12 دانه  خواهیم داشت.

رج3- یک زنجیره زده، "یک پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"،تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 18 دانه  خواهیم داشت.

رج 4- یک زنجیره زده، "یک پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته، یک پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 24 دانه  خواهیم داشت.

رج 5- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 3 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 30 دانه  خواهیم داشت.

رج 6- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 4 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 36 دانه  خواهیم داشت.

رج 7- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 5 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 42 دانه  خواهیم داشت.

رج 8- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 6 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 48 دانه  خواهیم داشت.

رج 9- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 7 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 54 دانه  خواهیم داشت.

رج 10- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 8 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 60 دانه  خواهیم داشت.

رج 11- یک زنجیره زده، "روی هر یک از 9 دانه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 66 دانه  خواهیم داشت.

 

اصول گردبافی با پایه کوتاه :
هر کلاه یا بافت گردی که میخوایم ببافیم ابتدا گره حلقه جادویی رو زده و توشو 6تا پایه کوتاه میزنیم بعد نخ انتهایی حلقه جادویی رو میکشیم تا حلقه بسته بشه
برای تمامی دستورات از فرمول افزایش و کاهش زیر استفاده میکنیم
6  ----->  1
12  ---->  2
18  ---->  3
24  ---->  4
30  ---->  5
36  ---->  6
42  ---->  7
48  ---->  8
54  ---->  9
60  ---->  10
66  ---->  11

تا هر تعداد که بخواهید دایره شما بزرگتر باشد اعداد سمت چپ اضافه میشه
اعداد سمت راست نیز شماره رج و یا ردیف های شماست.

 رج۱ :حلقه جادویی ایجاد میکنیم و 6 پایه کوتاه داخل حلقه جادویی می بافیم.

 رج۲ : یک زنجیره زده، یک پایه کوتاه روی اولین دانه،  دو پایه کوتاه روی هر کدام از پنج دانه بعدی می بافیم.

 


ادامه رج۲ : حالا یک بست به اولین زنجیره که زده بودیم میزنیم.

 


رج۳: یک زنجیره زده، "یک پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته، 2 پایه کوتاه روی دانه بعدی بافته"تکرار" تا آخرین دانه.

 


ادامه رج۳ : در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 18 دانه  خواهیم داشت.

 

روش کم کردن پایه کوتاه تصویری:


۱. ابتدا مرحله اول بافت پایه کوتاه را انجام دهید تا روی قلاب دو حلقه داشته باشید..

 


۲. قلاب را داخل پایه یا زنجیره ی بعدی میکنید و نخ را میگیرید و بیرون میکشید..

 


۳. حالا روی قلاب سه حلقه دارید

 


۴. نخ را میگیریم و از هر سه حلقه بیرون میکشیم.

 


۵. حالا روی قلاب یک حلقه دارید..و به این ترتیب شما دو پایه کوتاه را یکی کردید..

 

روش کم کردن پایه متوسط:


۱. ابتدا مرحله ی اول را انجام میدهید،تا روی قلاب سه حلقه داشته باشید..

 


۲. نخ را یک بار روی قلاب میاندازیم،حالا چهار حلقه روی قلاب داریم

 


۳. قلاب را در پایه یا زنجیره بعدی میبریم

 


۴. نخ را بیرون میکشیم حالا روی قلاب پنج حلقه داریم.

 


۵. نخ را میگیرید از هر پنج حلقه بیرون میکشید

 


۶. حالا روی قلاب یک حلقه دارید،به این ترتیب دو پایه متوسط را یکی کردید..

 

نقشه گردبافی با پایه متوسط:

گردبافی پایه بلند:

توضیحات گردبافی با پایه بلند:

برای گردبافی یا بافت دایره ابتدا 3 تا زنجیره انداخته و به اولین زنجیره بست می زنیم و بافت را روی این حلقه ایجاد شده ادامه می دهیم.

راه دیگر برای ایجاد حلقه استفاده از حلقه جادویی است.

بعد از ایجاد حلقه کار بافت یکسان است.

رج 1-  روی حلقه جادویی 12 پایه بلند می بافیم. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 12 دانه  خواهیم داشت.

رج 2- روی هر دانه دو پایه بلند می بافیم. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 24 دانه  خواهیم داشت.

رج3- سه زنجیره زده، "یک پایه بلند روی دانه بعدی بافته، 2 پایه بلند روی دانه بعدی بافته"،تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 36 دانه  خواهیم داشت.

رج 4- سه زنجیره زده، "یک پایه بلند روی دانه بعدی بافته، یک پایه بلند روی دانه بعدی بافته، 2 پایه بلند روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 48 دانه  خواهیم داشت.

رج 5- سه زنجیره زده، "روی هر یک از 3 دانه بعدی یک پایه بلند می بافیم، 2 پایه بلند روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 60 دانه  خواهیم داشت.

رج 6- سه زنجیره زده، "روی هر یک از 4 دانه بعدی یک پایه بلند می بافیم، 2 پایه‌ بلند روی دانه بعدی بافته"، تکرار "-" تا آخرین دانه. در نهایت یک بست به اولین دانه می زنیم. در کل 72 دانه  خواهیم داشت.

 

روش کم کردن پایه بلند:


۱. ابتدا مرحله اول رو انجام میدید،حالا سه حلقه روی قلاب دارید..

 


۲. نخ را بندازید رو قلاب

 


۳. نخ را از دو حلقه بیرون میکشید،حالا روی قلاب دوحلقه دارید..

 


۴. دوباره نخ را با قلاب میگیرید

 


۵. قلاب را در پایه یا زنجیره ی بعدی میزنید.

 


۶. نخ را بیرون میکشید،حالا چهار حلقه روی قلاب دارید..

 


۷. حالا سه حلقه روی قلاب دارید..

 


۸. نخ رو میگیریم و از هر سه حلقه بیرون میکشیم.

 


۹. حالا روی قلاب یک حلقه دارید،به این ترتیب دو پایه بلند رو یکی کردید

 

نقشه گردبافی پایه بلند:

 

 

مربی: خانم فاطمه خواجوی

 

اتمام آموزش

  • اشتراک

صفحه اصلی وبلاگ آموزش ها بارگزاری دوره حساب من